15.11.19, София
°|° C

Сем. Букови - Fagaceae

Зимен дъб (горун) - Quercus petraea Liebl.

Горун (зимен дъб) - Quercus petraea Liebl.
По много морфологични белези горунът прилича на обикновения дъб. Основните разлики са следните:
Горунът е също дърво от първа величина, но размерите му са по-малки (височина 30 - 40 м и диаметър до 1 м). Короната му е по-правилна, яйцевидно прибрана. Кората е по-тънка, по- плитко, почти люспесто напукана. Клонките са сиво-зелени, а пъпките са по-дълги и по-заострени.
Листата са по-дребни (дълги от 8 до 12 см и широки 5 - 7 см), също пересто надялани, но със закръглена или клиновидна основа и с дръжки, дълги 1 - 2,5 см. По перваза са правилно и плитко нарязани, като дяловете са заоблени и целокрайни, срещат се и едро назъбени. Отгоре са голи, яркозелени и лъскави, а отдолу по-светли, покрити с дребни власинки. Разлистват се две седмици по-късно.
Женските цветове са разположени на къси дебели дръжки.
Плодът е яйцевиден орех с дължина 1,5 - 3,5 см, без надлъжни ивици, светлокафяв и е приседнал. Куполата е чашковидна с плоски триъгълно-ланцетни сиви люспи с източени кафяви върхове, окосмена. Обхваща 1/3 до 1/2 от дължината на жълъда.
Дървесината отстъпва по качества на обикновения дъб, но приложението й е същото.
Разпространението на горуна е по-ограничено. Не стига до северните и източните граници на обикновения дъб. У нас обаче е по-широко разпространен и се среща най-вече по възвишенията, предпланинските и планинските склонове до 1000 - 1200 м н.в.
Горунът е също светлолюбив, но понася по-добре засенчването, особено в млада възраст. Към почвените условия е по-невзискателен - вирее добре и върху по-бедни, по-сухи и варовити почви. Много по-взискателен е към атмосферната влажност.
Високостъблените гори са били най-продължително, изтощително и неправилно използувани чрез сеч и паша, поради което запазилите се насаждения са обикновено нискостъблени. Обикновеният дъб и горунът са ценни горскодървесни видове за нашата страна и затова се предприемат мерки за подобряване на състоянието им чрез превръщане на нискостъблените (нископродуктивните) във високостъблени гори.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....