15.11.19, София
°|° C

Сем. Букови - Fagaceae

Обикновен кестен - Castanea sativa Mill.

Обикновен кестен - Castanea sativa Mill.
Обикновеният кестен е дърво с височина 30 - 35 м и диаметър около 2 м. Короната му е мощна, с дебели хоризонтални или леко възходящи клони, като стъблото започва да се разклонява на малка височина от основата. Кората в млада възраст (до 25 години) е гладка, маслиненозелена, а по-късно дебела, кафяво-сива до възчерна, дълбоко надлъжно и плитко напречно напукана. Младите клонки са слабо ръбести, окосмени, по-късно голи, червено-кафяви с ръждиви лещанки, а пъпките са дребни, яйцевидни, заострени, с тъмнокафяв цвят, последователно разположени и приседнали.
Листата са прости, продълговатоелипсовидни, на върха - заострени, в основата - закръглени, клиновидни или слабо сърцевидни, по перваза - едро, рядко, правилно назъбени, като зъбците са със сърповидно извит тънък връх. Жилкуването е пересто с почти успоредни странични жилки. Отгоре петурата е тъмнозелена, лъскава, гола, а отдолу - по-светла и окосмена. Тя стига на дължина до 25 см, ширина - 3 - 8 см и е с къса листна дръжка - до 3 см. При опадване добиват свежа жълто¬червена окраска. Разлистването на вида е през май.
Цветовете се появяват след разлистването. Те са еднополови и се развиват еднодомно. Мъжките са събрани по 3 - 7 в топчести дихазии, разположени са върху обща дръжка и образуват изправени нагоре цилиндрични, зеленикабожълти реси, дълги 15 - 20 см. Женските са разположени поединично в бодлива топчеста купола или по 2 - 7 в дихазии, в основата на най- горните мъжки съцветия. Цъфтежът е през юни - юли. Освен от вятъра поради силния аромат на цветовете опрашването се извършва и от пчелите.
Плодовете на обикновения кестен са орех, дълъг 2-3 см, с тъмнокафява кожеста обвивка, на заострения връх със снопче светлокафяви власинки, а в основата с мръснобяло петно. Плодовете са събрани по 3 (1 - 2) в обща купола с топчеста форма (диаметър от 3,5 до 10 см), на цвят - белезникавожълта, покрита с вдървенели шиловидни израстъци. Те узряват през октомври и са с ценни хранителни качества.
Плодоносенето при свободно растящите дървета започва от 15 - 20 години, а в насаждение - от 30 - 40 години, като при благоприятни условия е ежегодно, но пълното плодоносене се повтаря през 2-3 години. Кълняемостта на семената е 50 - 60 % и се запазва 6-8 месеца. Този вид е бързорастящ и високопродуктивен. Установено е, че в млада възраст е по- бързорастящ и към 70-годишна възраст прирастът на височина достига своята кулминация, а растежът му на дебелина продължава. Размножава се чрез семена и вегетативно чрез резници и пънови издънки. Живее до 3000 години.
Кореновата система е мощна - с добре развити централен и странични корени, поради което не страда от ветровали и снеговали.
Дървесината е с тясна светложълтеникава беловина и широко тъмнокафяво ядро. Тя е висококачествена - трайна, жилава, твърда, умерено лека. Съдържа около 8 % дъбилни вещества.
Кестенът има обширен ареал, които не може да се уточни със сигурност поради култивирането му от дълбока древност. Среща се най-вече в Южна Европа, Северна Африка, Предна Азия, Кавказ, Мала Азия и съвсем ограничено в южните части на Алпите. Северната му граница е Южна Скандинавия, но там много рядко плодоноси и дори добива храстовиден вид.
В България образува естествени насаждения в южната част на страната - по северните склонове на Беласица, Славянка, Пирин и Огражден планина. За насаждението в ДЛ „Берковица" се смята, че има изкуствен произход. Отглежда се още като горскоплодно дърво на много места в страната.
Този дървесен вид е топлолюбив, влаголюбив и сенкоиздържлив. Расте при различни почвени условия, но най-добре - на плодородни, умерено влажни, свежи, песъчливо-глинести почви. Не понася варовити почви, страда от хлороза. За нормалното си развитие изисква дълъг вегетационен период - 6 - 7 месеца. Не понася силни горещини, а също и t° под -20 °С. Страда от ранните есенни и късните пролетни слани. Най често се среща между 250 - 700 м н.в.
Обикновеният кестен има голямо стопанско значение. Дървесината му се използва в строителството, мебелното производство, корабостроенето, производството на музикални инструменти и др. Кората, листата, куполите на плодовете и дървесината съдържат дъбилни вещества и се използват в химичната промишленост. Цветовете са медоносни, а плодовете са вкусни и хранителни.
Най-старото дърво от този вид у нас се намира до с. Гега в Огражден планина и е на възраст над 300 години, а обиколката му е 9,5 м. Няколко вековни дървета са запазени в местността „Пръскалото" край Карлово.
В района на Берковица обикновеният кестен не е в добро състояние. С всяка изминала година броят на изсъхналите дървета се увеличава. Смята се, че съхненето се причинява от гъбата пънчушка, мастилената болест, рака по кората и др.
При обикновения кестен са описани много ценни в стопанско и декоративно отношение форми.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....